Darina Kárová

n a r o d e n á:  1951

otec Lubor Kára, výtvarný teoretik (*1927 – †1994), matka Oľga Bartošíková, akad. maliarka (* 1922)

š t ú d i u m:  1969 – 1974, divadelná veda, Vysoká škola múzických umení, Bratislavapedagógovia: prof. Peter Karvaš, prof. Jan Boor, prof. Zoltán Rampák.

p r o f e s i e / z a m e s t n a n i a:

1975 – 1994, dramaturg Divadla Andreja Bagara v Nitre (po 1994 polovičný úväzok, neskôr neplatené voľno)

  • Spolupráca s režisérmi – Jozef Bednárik, Karol Spišák, Martin Kákoš, Roman Polák, Ľubomír Vajdička a iní, spolupráca so slovenskými spisovateľmi a dramatizácie próz – Vlado Bednár, Vincent Šikula, Andrej Ferko, preklady hier z češtiny a ruštiny.
  • Najvýznamnejšie inscenácie: Úprava a dramaturgia – svetová klasika: Dom Bernardy Alby, Titus Andronicus, Zojkin byt, Modrý vták (režisér Jozef Bednárik), Psie srdce (Juraj Deák), dramatizácie próz: Šikuliáda, Koza, Proso, O cárovi Saltánovi (Jozef Bednárik).

1992 – 1993, pedagóg VŠMU (analýza dramatického textu, čiastočný úväzok);

1993 – 1997,  dramaturg Slovenského národného divadla v Bratislave – spolupráca s režisérmi  Ľubomír Vajdička, Pavol Haspra, Anton Šulík (polovičný úväzok);

1998 – 2001,  Ministerstvo kultúry SR, generálna riaditeľka sekcie umenia.

f r e e  l a n c e / p o v o l a n i e:

od 1992 – zakladateľka a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

a k t i v i t y  v  o b l a s t i  k u l t ú r n e j   p o l i t i k y:

1991 – 1998, predsedníčka Združenia divadelníkov na Slovensku (čestná funkcia). Profesijné občianske združenie – organizácia akcií (semináre, prehliadky, súťaže, festivaly), podiel na vytváraní podmienok pre tvorbu a ochranu divadelného umenia (legislatíva, ekonomické pravidlá podpory divadelného umenia), poskytovanie servisu divadelným umelcom (zahraničné kontakty, knižnica, videotéka);

1997 – 1998, členka sekcie kultúry Grémia 3. sektora (čestná funkcia), vrcholného orgánu spoločenstva mimovládnych organizácií Slovenska;

1996 doteraz – zakladateľka a predsedníčka Otvoreného fóra Zachráňme kultúru, občianska iniciatíva celoslovenského dosahu, mítingy, komunikácia s parlamentom, vypracovanie koncepcie kultúry;

* 2004 – 2007 – iniciátorka a líder hnutia Hlas pre kultúru, občianska iniciatíva celoslovenského dosahu, boj proti privatizácii novostavby SND;

od 2002 – priebežná participácia na aktivitách kultúrnej politiky;

2019/2020 – program kultúra strany ZA ĽUDÍ – spoluautorka ako nezávislý expert.

m e d z i n á r o d n é  a k c i e:

* stáž Courant d´ Est, Paríž (1992);

* konferencia Kultúra na križovatke Východ – Západ, Dijon (1993) – príspevok;

* kolokvium Solidarita v kultúre, Avignon (1997) – príspevok;

* sympózium Kultúra a politika, Bratislava (1998) – zásadná koncepčná práca;

* jarný meeting svetovej siete performatívneho umenia IETM 2009 Bratislava – koncepcia, organizácia, vedenie;

* medzinárodný interdisciplinárny projekt Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície (2013 – 2015) – podiel na koncepcii, líder projektu;

* vedenie medzinárodných konferencií a diskusií konaných počas MF Divadelná Nitra

v y z n a m e n a n i a:

* vyznamenanie Francúzskej republiky Rytier Rádu umení a literatúry (1998),

* vyznamenanie Ruskej federácie Za prínos do rozvoja priateľstva (2005),

* Cena primátora Mesta Nitry (2011),

* Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo (2015),

* vyznamenanie Francúzskej republiky Oficier Rádu umení a literatúry (2016),

* Cena Mesta Nitry (2016) * vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí (2019).